Startsidan
Startsidan

Sista stipendierna från Hälsoteknikalliansens fond har delats ut

Sedan 2016 har Leap for Life årligen delat ut stipendier till studenter vid Högskolan i Halmstad som gjort framstående examensarbeten inom hälsoteknik. Nu är de sista stipendierna ur fonden utdelade, vilket markerar slutet på en lyckad satsning för att främja innovation och entreprenörskap inom hälsoteknik.

Fonden etablerades som en del av Högskolan i Halmstads satsning på att bli en stark aktör inom hälsoteknik och stipendiernas syfte har varit att stimulera innovation och entreprenörskap samt främja samverkan mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn. Den årliga utdelningen har skapat en möjlighet att uppmärksamma studenternas insatser och främja deras framtid inom hälsotekniksektorn.


– Med fler studenter som är intresserade av och kunniga inom hälsoteknikområdet ser vi stora samhällsvinster. Vi kan erbjuda studenter nätverk och kompetens som kan vara till gagn för både befintliga företag och offentliga institutioner inom området, samt för att starta nya företag baserade på de innovationer som frambringats under examensprojektet, säger Elin Jonsson, ansvarig för stipendiehanteringen på Leap for Life.


Om Hälsoteknikalliansen
Hälsoteknikalliansen bildades i början av 2000-talet för att underlätta samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademin inom hälsoinnovation. Bertil Allard och Ann-Mari Bartholdsson spelade viktiga roller i detta samarbete. 2016 avvecklades Hälsoteknikalliansen och nära en kvarts miljon kronor donerades till Högskolan i Halmstad i form av stipendier, öronmärkta för studenter som utvecklar idéer inom hälsoteknikområdet. Såväl Leap for Life som profilområdet Hälsoinnovation har sina rötter i Hälsoteknikalliansen.

sex personer står upp och tittar in i kemeran. Bil.

Årets stipendiater Alexandra Brackmann, Alex Elfstrand, Lukas Skarhammar och Felicia Djärv Karltorp samt Hälsoteknikalliansens ordförande Bertil Allard och fd. projektledare Ann-Mari Bartholdsson. Foto: Dan Bergmark

Examensprojekt som bidragit förändringar
Under åren har flera innovativa examensprojekt blivit tilldelade stipendier. Här är tre exempel på projekt som på ett framstående sätt har tagit sina idéer vidare och skapat betydande förändringar.

Hälsomätningar på vårdcentral
Projektet utfördes i samband med bildandet av bolaget Detectivio AB, ett företag som utvecklar kontaktlös mätning av vitalparametrar. Det initierade även forskningsprojekt och tester inom akutmottagningen i Region Halland.

Blood Simpling
Projektet har tagits vidare genom innovationsarenan HighFive och är nu ett nybildat bolag med studenterna själva i styrelsen. Produkten har utvecklats baserat på gedigen behovsanalys tillsammans med sjukhus och effektiviserar flera av de utmaningar som finns kopplat till blodprovtagning idag.

Skyltdockor på moderna människors vis
Projektet skapade opinion kring skyltdockors utformning och ledde till att en butikskedja ändrade sina skyltdockor för att efterlikna riktiga kroppar. Genom att använda 3D-skanningar av riktiga kroppar skapade man en medvetenhet om vikten av realistiska representationer, vilket ledde till konkreta åtgärder från marknadens sida.

Dessa tre exempel illustrerar tydligt hur examensprojekt inom hälsoteknik kan vara katalysatorer för verklig förändring och påverka branschen i positiv riktning. Här följer fler innovativa examensprojekt som har uppmärksammats av Hälsoteknikalliansens stipendiefond.

Stipendiater genom åren

2016

 • Matilda Isaksson och Ulrika Lejdström, Seniorporten
  Projektet adresserar ett stort behov inom äldreomsorgen. Man har tagit hänsyn till individperspektiv, samhälle och anhöriga och skapat tre fungerande prototyper. Genom projektets uppdragsgivare finns stora möjligheter för detta projekt att nå en marknad.
 • Jonas Sundmark och Alexander Ingvarsson, Sunwell
  Projektet adresserar ett stort och ökande behov i världen. Rent vatten är en källa till hälsa. Genom det låga försäljningspriset finns en stor marknad och potential för produkten. Studenternas ambition att driva projektet vidare i Honduras bidrar till kommitténs beslut att stötta projektet.
 • Nancy Winblad, Max Angenius, Dennis Hansson, Staffan Nytorpe Piledahl och Daniel Dahlberg, Inixa.
  Inixa är ett projekt som adresserar ett stort samhällsproblem i Sverige idag. Stress och psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukskrivningar och ökar varje år. Projektet ser möjliga användare både i privatpersoner och företag, vilket ger goda förutsättningar för att nå en stor marknad. Det tvärvetenskapliga teamet med studenter från fyra olika program har bidragit till att projektet har kunnat bli ett omfattande projekt på kort tid.

2017

 • Mikael Erlandsson och Johan Björkheim, ExFlex Glove
  Med en slående enkelhet förflyttas träningen från en statisk och klumpig metod till var du vill och när du vill. Produkten är ett resultat av ett nytänk och ett innovativt sätt att angripa en utmaning som många sett och som fortfarande har få enkla och smidiga lösningar. Dess enkelhet kommer vara till nytta för många och leda till ett lättare och tydligare sätt att arbeta med rörelseträning och styrketräning för underarm och hand.

 • Anna Eriksson och Salli Carlfjord, Utveckling av metod för benkvalitetsmätning
  Innovationen kan lösa ett problem inom tandimplantatsvården där benkvaliteten är viktig att undersöka för att uppnå bästa behandlingsresultat. Produkten kan förenkla både för patient och tandläkare, skapa en tidsbesparing för tandläkaren, en besparing för hälsan och plånboken för patienten samt bidra till en mer jämlik vård.

 • Jakob Nilsson och Jonas Råsberg, Ventus - Den balanserade cykeln
  En modifierad cykel som ger fler personer, som av någon anledning fått sämre balans, en möjlighet att få fysisk aktivitet, frisk luft och möjlighet att förflytta sig på ett miljövänligt sätt med nytänk och en innovativ lösning som ger en bibehållen cykelkänsla.

2018

 • Elin Adolfsson och Susanne Olsson, Optiseal
  Genom en enkel lösning som eliminerar flera kända riskmoment skapas en förbättrad säkerhet för både patient och operatör i samband med operationer. En produkt som har sin marknad såväl i Sverige som övriga världen där denna typ av operationer genomförs. Med produkten sänks också kostnader för vården med mindre användning av dyra engångskit för operationer.

 • Aya Saladdin och Ponthus Niemand, Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality
  Med ett holistiskt synsätt där både företagsekonomi samt framförallt människans arbetsmiljö sätts i fokus - ämnar projektet öka säkerhet samt förhindra arbetsmiljörelaterade belastningsskador. Detta projekt har tagit fram en lösning som kan komma att påverka många människor i ett globalt perspektiv.

 • Sara Ölmeby och Jessica Weber Hansson, Hälsomätningar på vårdcentral
  Genom att skapa rätt miljö för mätning av vitalparametrar möjliggörs en tidig bedömning av hälsotillstånd - vilket leder till minskad tid på vårdcentral eller på de ställen en initial hälsomätning görs. Vidare så förbättras säkerheten för vårdpersonal då den initiala hälsobedömningen görs med väsentligt reducerad risk för smitta för den aktiva personalen.

2019

 • Sofia Possfelt och Alfred Bertilsson, D4Active
  Genom att utveckla en god förståelse för målgruppen och deras behov genom gedigna användarstudier, så har många olika teknologier kunnat kombineras på ett enkelt sätt i den föreslagna lösningen. Med användaren i fokus kan detta skapa bättre förutsättningar att leva ett aktivt liv och därmed öka livskvaliteten för en stor grupp människor.

 • David Norstedt och William Alderhell, Water & Cultivate
  Innovationen adresserar en lösning på ett relevant problem som påverkar ett stort antal människor. I utvecklingen har många viktiga faktorer såsom rent vatten, sanitet, trygghet och jämställdhet inkluderats som ligger i linje med flera av de globala målen i FN:s agenda 2030. Genom smart materialanvändning ger projektet dessutom hållbara mervärden.
 • Hannah Carlbom och Emma Reinholdsson, Skyltdockor på moderna människors vis
  Projektet har använt ny teknik på ett helt nytt område och därigenom bidragit till en samhällsdebatt kring ett viktigt ämne. Produkten utmanar tydligt stereotypa och begränsande kroppsideal bland kvinnor och män, och kan genom en utvecklad affärsmodell spridas till många fler städer samt vara ett bidrag för att motverka psykisk ohälsa.

2020

 • Max Renberg och Kristian Persson, MADDE
  Studenternas lösning har stor innovationshöjd och deras lösning är tekniskt genomtänkt. De belyser ett relevant problem som idag är en fara för en hel arbetsgrupp, och adresserar behovet hos såväl personal som patienter genom ett gediget användarfokus. Projektet är väl genomfört och har genererat en okonventionell men enkel lösning som behövs på marknaden.

 • Max Lippig-Singewald och Fredrik Sandberg, CytoCircle
  Projektet har resulterat i en innovativ lösning på ett problem som fanns i en tidigare produkt. Den nya funktionen fyller ett konkret behov hos målgruppen och det finns fina kopplingar till målen i FN:s agenda 2030. Produkten används inom ett smalt område, men för de patienter och vårdgivare som kommer i kontakt med den är det en självklar förbättring och det finns goda förutsättningar att lösningen utvecklas vidare.

 • Maja Malm och Filip Magnusson, ViSAQ
  Denna innovation hjälper till att uppmärksamma ett känt problem, och på ett enkelt sätt stötta användaren att vidta lämpliga åtgärder. Det finns troligen många användningsområden i olika miljöer, såväl i privata företag som i offentlig verksamhet, som skulle kunna dra nytta utav denna lösning. Idén känns genomförbar och omfattar hela kedjan från analys till färdig produkt.

2021

 • Lisa Eliasson och Frida Svensson, Blood Simpling
  Studenterna har tagit fram en mycket snygg lösning på ett välkänt problem. Det finns stora utmaningar kring svårstuckna patienter och detta är ett alternativ som förenklar upplevelsen för såväl vårdpersonal som patient. Lösningen är både snyggt designad och tekniskt genomtänkt. Dessutom är målgruppen stor och varierad, vilket projektet tar hänsyn till.

 • Amanda Svensson och Emilia Pettersson, RescU
  Projektet har resulterat i en innovativ och enkel produkt som kommer att öka tryggheten på arbetsplatsen för många. Det finns många användningsområden för detta koncept då behovet av hjälpmedel för smidigare förflyttningar av personer är stort inom många områden. Föredömligt enkel lösning på ett problem som hittills förbisetts.

 • Max Bergman och Rasmus Andréasson, Maximus
  Ansatsen att göra existerande produkter tillgängliga för fler är lysande! Arbetet lyfter även vikten av att se tillgänglighet som ett helhetsperspektiv, då det belyser att utformning av såväl träningsredskap som lokaler och byggnader är lika avgörande för att skapa bra upplevelser för alla personer som besöker en träningsanläggning oavsett funktionsvariation.

2022

 • Malin Svensson och Johan Olsson, Elumo
  Studenterna har tagit fram en innovativ lösning för rullstolar där användaren ligger i centralt fokus. Lösningen visar stor potential och kan skapa en ökad livskvalitet, trygghet och självständighet för individer som idag upplever tillgänglighetsbrister med sin rullstol. Produkten håller en god innovationshöjd genom sina många appliceringsområden och dynamiska körförmåga, något som för användaren är en essentiell del av dennes vardag och livskvalitet.

 • Julia Johansson och Ida Bengtsson, LUXUM (HLR-hjälpen)
  Lösningen belyser och tar hänsyn till flera problemställningar både genom ett ekonomiskt perspektiv, såväl som användbarhetsaspekter och kunskapsnivåer i reella hjärtstoppsituationer där designen spelar en avgörande roll i hur ett scenario utspelar sig. Studenterna har undersökt och skapat en innovativ lösning ur ett reellt behov som kan göra stor skillnad i en nödsituation.

 • Moa Kauppila och Emil Blom, ReRESP
  Studenterna har tagit fram en innovativ produkt utifrån flertalet befintliga behov som visar att nuvarande produkter har hög förbättringspotential. Lösningen har god förankring genom aktuell forskning och användartester som säkerställer att den kan bidra med högt värde för både marknad och individ. Kombinationen med en industriteknisk produkt och en potentiell digital plattform visar på ett dynamiskt tänk för en framgångsrik entreprenörsresa inom hälsoinnovation.

2023

 • Alex Elfstrand och Lukas Skarhammar, Swift Vitals
  Lösningen underlättar för både personal och individ och säkerställer att hälsouppföljningar kan göras regelbundet och objektivt och följas över tid. Projektet visar stor potential att kunna bidra till en mer proaktiv vård där avvikelser kan upptäckas i tid hos en patientgrupp som inte har möjlighet att föra sin egen talan. Studenterna har skapat en innovativ lösning ur ett reellt behov som vid implementering kan göra stor skillnad för många.

 • Alexandra Brackmann och Felicia Djärv Karltorp, Skadeförebyggande kläder
  Studenterna har tagit fram en innovativ produkt utifrån flertalet befintliga behov som visar att nuvarande lösningar har hög förbättringspotential. Produkten har genom god förankring visat sig kunna bidra med ökad livskvalitet, trygghet och självständighet för både närstående och individ, framför allt för de som idag är begränsade att röra sig fritt eller riskerar stora konsekvenser vid exempelvis ett fall. Genom sitt projekt har studenterna belyst ett viktigt område och samtidigt fyllt ett hål i marknaden.

Publicerat den