Startsidan
Startsidan

Health Data Sweden

Sjukvårdssystemen idag utmanas av en växande och åldrande befolkning, vilket kräver
effektivare och smartare behandlingar. Utmaningen är att budgeten för sjukvården inte ökar i
samma takt som behovet av den. Samtidigt uppstår nu nya möjligheter för behandling tack vare
den snabba teknologiutvecklingen och bättre beslutsstöd med hjälp av algoritmer och AI. Att
lära mer av hälsodata kan stödja dessa förändringar, och bidra till bättre vård på ett
kostnadseffektivt sätt.

Om projektet

Health Data Sweden (HDS) är en nationell satsning bestående av 18 samarbetsparter som universitet, högskolor, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Den digitala innovationshubbens styrka ligger i spetskunskap inom området hälsodata, kombinerat med ett ekosystem bestående av parternas nätverk. Genom HDS ska kompetens och tjänsteutbud föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och slutligen medborgarna.

Syfte

Ett av syftena med Health Data Sweden är att öka användningen av, och tillgängligheten till hälsodata för att bidra till mer effektiv hälso- och sjukvård. En viktig uppgift blir därför att tillgodose det stora behov av tjänster som bidrar till att små och medelstora företag i samverkan med offentlig sektor kan utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen, kan dessa tjänster också bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

Projektperiod

2023–2025

Finansiering

EU Digital, Vinnova och Tillväxtverket (Eruf).

Samverkanspartners

Blekinge Tekniska Högskola, Blue Science Park, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Högskolan i Halmstad (Leap for Life), Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linnéuniversitetet, Livsmedicin – Region Västerbotten, Region Stockholm, Stockholms universitet, Stockholm Science City, STUNS Life science och Uppsala universitet,.

Mer information

Läs mer om HDS på projektets webbplats healthdatasweden.eu Länk till annan webbplats.

European Digital Innovation Hub

Health Data Sweden är en Sveriges fyra European Digital Innovation Hubs (EDIH).

En Europeisk digital innovationshubb skulle kunna förklaras som EU:s förlängda arm för att driva fram digitalisering lokalt och regionalt i respektive land. Syftet är att öka tempot inom digitaliseringen i både näringsliv och offentlig sektor i Europa. En EDIH kan förklaras som att fungera som en ”one stop shop” för små- och medelstora företag. Det gör man genom projekt som leder till nytta i form av tjänster, produkter och metoder med en närhet till marknaden som är behovsorienterad. Att ha positionen som EDIH ger också en framkant till ett stort utbud av finansiering och deltagande i andra specifika europeiska projekt.

Kungliga Tekniska Högskolan är koordinator för Health Data Sweden, och i Halland ansvarar Högskolan i Halmstad där Leap for Life och Health Data Centre projektleder och samverkar tillsammans.

Health Data Swedens 18 samarbetsparter:

Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Future Position X, Leap for Life/Högskolan i Halmstad, Karolinska Institutet, KTH (koordinator), Linnéuniversitetet, Livsmedicin, Region Stockholm, RISE, Stockholm Science City, Stockholms universitet, STUNS Life Science, Uppsala universitet (UU).

Uppdaterat den

Anna Maria Mårtensson Projektledare Högskolan i Halmstad 072-977 37 21
Loggotyper