Startsidan
Startsidan

Innovationer för nära vård

För närvarande genomgår den svenska vården en historisk förändring med målet att organisera och genomföra vården med större fokus på patientens individuella behov och förutsättningar. Nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställningen. Näringslivet har en viktig roll som utvecklare av produkter och tjänster för hälso- och sjukvårdssektorn, där anpassning till de växande behoven är avgörande för att möta utmaningar på marknaden. Samarbete är nyckeln till att skapa innovativa och anpassade lösningar som gynnar både vården och dess användare.

Mål och syfte

Projektet har som mål att stärka och öka Västsveriges innovationskraft genom att bidra till en ökad innovationskapacitet för små- och medelstora företag i regionen. Syftet är att utveckla och erbjuda aktiviteter som skapar förutsättningar och möjligheter för näringslivet att stödja omställningen till en god och nära vård.

Projektperiod

2023–2027

Finansiering

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Region Halland.

Samverkansparters

Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, HighFive, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Region Halland.

Omtanke Halland

Omtanke Halland är den gemensamma målbild som har tagits fram för omställningen till en god och nära vård och omsorg. Målbilden togs fram på uppdrag av ledande politiker i kommun- och regionledningsforum (KRF), en samarbetsfunktion för de halländska kommunerna och Region Halland, och antogs i november 2022. Syftet med målbilden är att ta ut en riktning för hur vård och omsorg i Halland ska utvecklas mot en god och nära vård och omsorg som är sammanhållen, personcentrerad och nära. Målbilden definierar också fyra framgångsfaktorer för det halländska arbetet med god och nära vård och omsorg. De ska vara:

  • Hälsofrämjande
  • Gemensam
  • Enkel
  • Trygg

I målbilden beskrivs de fyra framgångsfaktorerna ur tre perspektiv: Vad betyder de för individen, för medarbetare i vård och omsorg och på en organisatorisk nivå.

Uppdaterat den

Loisa Cedergren Projektledare Högskolan i Halmstad 072-180 13 77
Emma Börjesson Projektledare & jämställdhetsansvarig Högskolan i Halmstad 076-721 91 61
Loggotyper