Startsidan
Startsidan

Innovationsstöd

I Halland finns ett utbyggt innovationsstödsystem och stor erfarenhet av att stötta innovationer i näringslivet. Bland annat genom Hälsoteknikcentrum Halland (tidigare namnet på Leap for Life). Mellan år 2015 och 2020 har Hälsoteknikcentrum Halland arbetat med 140 bolag i innovationsprojekt, testprojekt och med kompetenspaneler.

Innovationsprojektens mål är att stärka Hallands innovationskraft och bidra till en ökad tillväxt. Med fokus på produkter och tjänster för framtidens hälso- och sjukvård, utvecklar vi tillsammans idéer.

Person sitter på sjukhussäng med armarna i luften med VR-glasögon på sig. Foto.

Pågående satsningar:

Datadriven Innovation i Halland

Projektet drivs av Leap for Life och syftar till att stärka bolag i Halland till omstart och omställning efter covid-19-pandemin och finansieras av EU, Högskolan i Halmstad och Region Halland.

Datadriven Innovation i Halland har sitt ursprung i de två befintliga projekten AI.m och Testmiljö Halland. AI.m drivs av forskare från Högskolan i Halmstad och HighFive där företag får hjälp att utveckla sina kunskaper och möjligheter när det gäller användningen av människocentrerad artificiell intelligens (AI). Testmiljö Halland drivs av Leap for Life och fokuserar på att hjälpa företag utveckla tjänster och produkter genom bland annat testprojekt och kompetenspaneler. I det nya projektet Datadriven Innovation kommer Leap for Life och HighFive att ge tillgång till ett bredare och mer flexibelt utbud än vad de tidigare projekten haft.

Datadriven Innovation i Halland

Health Data Sweden

Health Data Sweden (HDS) är en nationell satsning bestående av 18 samarbetsparter som universitet, högskolor, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Den digitala innovationshubbens styrka ligger i spetskunskap inom området hälsodata, kombinerat med ett ekosystem bestående av parternas nätverk. Genom HDS ska kompetens och tjänsteutbud föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och slutligen medborgarna.

Ett av syftena med Health Data Sweden är att öka användningen av, och tillgängligheten till hälsodata för att bidra till mer effektiv hälso- och sjukvård. En viktig uppgift blir därför att tillgodose det stora behov av tjänster som bidrar till att små och medelstora företag i samverkan med offentlig sektor kan utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen, kan dessa tjänster också bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

Health Data Sweden

CareWare Nordic 2

Under projektet första del utvecklades ett antal mötesplatser för kommuner, företag och utbildningsinstitutioner samt plattformar för att dela den senaste kunskapen och erfarenheten inom området välfärdsteknik. Dessa plattformar och mötesplatser ska i projektets nästa fas användas för att ytterligare stärka samarbetet mellan företag, offentliga organisationer, akademin och civilsamhället kring utveckling av nya gemensamma lösningar som bidrar till bättre och mer kompetensutveckling, behovsidentifiering, brukarmedverkan och implementering i välfärden.

Syftet med projektet är att binda samman akademi, kommuner och regioner för gemensam utveckling och innovation över hela ÖKS-området. Genom att sprida och dela kunskap om de bästa välfärdsteknologiska lösningarna skapas värde för både medborgare, företag och myndigheter.

CareWare Nordic 2

Avslutade satsningar:

Testmiljö Halland 2018-2021

EU-projektet Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas bedrevs mellan 2018 och 2021. Projektet möjliggör för näringslivet och den offentliga sektorn att kunna leverera de mest konkurrenskraftiga produkterna och tjänsterna för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum.

Testmiljö Halland

CareWare Nordic 2018-2022

Kommuner ska kunna erbjuda bättre daglig hjälp inom sjukvård och omsorg till sina medborgare. EU-projektet CareWare Nordic vill utveckla möjligheterna med välfärdsteknologiska lösningar och finansieras av Interreg ÖKS-programmet och omfattar Öresund, Kattegat och Skagerak. Projektet sker i ett nära samarbete mellan utvecklare av välfärdsteknologi, utbildningsinstitutioner, yrkesverksamma och det offentliga systemet.

CareWare Nordic

HICube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena 2015-2019

loggor

Uppdaterat den

Anna Maria Mårtensson Projektledare Högskolan i Halmstad 072-977 37 21