Startsidan
Startsidan

Nytt projekt ska stötta nystartade företag inom life science

I takt med en växande åldrande befolkning och en ökning av livsstils- och kroniska sjukdomaren accelererar behovet av hälsoteknik och lösningar inom life science-området.

Att som ett nystartat företag etablera sig inom life science ställs man inför utmaningar i form av omfattande regelverk och höga krav på funktion och kvalitet. För att möta dessa utmaningar har det nystartade projektet Life Science Academy for Startups kommit till vars uppgift att skräddarsy stöd och anpassa det efter de behov som finns hos dessa företag.

Life Science Academy for Startups är ett EU-finansierat projekt i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen som vänder sig till nystartade företag inom life science och hälsoinnovation. Målet med projektet är att hjälpa företag som är verksamma inom life science-sektorn att få tillgång till kunskap och resurser för att kunna lansera sina produkter på marknaden. En central del i projektet är att utveckla ett utvärderingsverktyg för att skapa insikt kring företagens mognadsnivåer utifrån olika fokusområden, och det är här Leap for Life kommer in med sin kunskap och erfarenhet.

Identifiera behov

Utvärderingsverktyget är tänkt att användas för att identifiera företagens behov av till exempel kompetensutveckling eller stöd för prototypframtagning. När företagets behov har identifierats får de möjlighet att arbeta med sina design- och produktutvecklingsfrågor tillsammans med expertis inom området i så kallade Training Camps.

Högskolan i Halmstad är en av elva parter och fokuserar i projektet främst på företag inom medicinteknik och Connected Health. Forskare och andra experter från olika delar av högskolan deltar i projektet varav Elin Jonsson, projektledare på Leap for Life, är en av deltagarna. Elin har omfattande erfarenhet inom coachning och utvecklingsstöd till små- och medelstora företag som arbetar med hälsoinnovation, och hon menar att det saknas viktiga aspekter i de nuvarande utvärderingsverktygen och att projektet därför fyller en viktig funktion.

Kvinna med långt mörkt hår som tittar in i kameran. Bild.

Elin Jonsson, projektledare

— Genom att samla erfarenhet från en mängd olika aktörer har vi i projektet börjat skapa ett gemensamt verktyg som ska bedöma vilka insatser som gör mest nytta för bolagen samt vilken aktör som kan tillhandahålla den bäst lämpade insatsen utifrån företagets behov, säger Elin Jonsson.

Utöver att utvärdera bolagets behov berättar Elin att verktyget har flera andra användningsområden:

— Verktyget kan också användas i dialog med bolaget för att skapa samsyn inom teamet eller för att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan oss aktörer i innovationsekosystemet.

Intensiv utvecklingsfas

Samtliga partners i projektgruppen träffades på Högskolan i Halmstad under hösten 2023 då arbetet med att utveckla verktyget påbörjades. Under 2024 kommer arbetet att fortsätta och målet är att det ska resultera dels i ett välfungerande 360-verktyg, dels genomförandet av Training Camps.

Parallellt med detta arbete fortsätter vidareutvecklingen av flera andra erbjudanden som ska kunna hjälpa företagen framåt.

— Allt som kan optimera för att bra lösningar ska komma ut på marknaden och skapa riktig nytta är centralt för oss på Leap for Life, avslutar Elin Jonsson.

Ordlista

Life science handlar i stort om att förbättra människors hälsa genom exempelvis utveckling av medicintekniska produkter, forskning och utbildning kring hälsa samt genom nya innovationsföretag. Life science-sektorn omfattar de företag, lärosäten samt offentliga aktörer som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa.

Connected Health är en term för när hälsoinformation och vårdtjänster integreras och blir tillgängliga genom teknik och digitala plattformar. Det inkluderar användning av exempelvis appar, sensorer och andra digitala verktyg för att övervaka och hantera hälsotillstånd, samt för att främja kommunikation och samarbete mellan vårdgivare och patienter.

Training Camps är utbildningsprogram eller workshops som syftar till att utveckla och stärka innovationsförmågan hos medarbetarna på ett företag eller en organisation. Training Camps kan skräddarsys för att möta företagets specifika behov och utmaningar.

En 360-graders utvärdering är en process för att samla in feedback från olika håll i eller utanför organisationen för att skapa en omfattande feedbackrapport. 360-feedback belyser bolagets styrkor, klargör svagheter samt återger eventuella synpunkter och förslag på förbättring.

Logotyp med en blå och gul EU-flagga. Illustration.

Publicerat den