Startsidan
Startsidan
  • Verksamhet
  • / EDIH - Health Data Sweden 2023-2026

EDIH - Health Data Sweden 2023-2026

Leap for Life är genom det nationella samarbetet Health Data Sweden en del i en ny internationell EU-satsning på digitala innovationshubbar: European Digital Innovation Hubs. Fokus blir att använda hälsodata för att bidra till mer effektiv hälso- och sjukvård.

I ungefär två år har Leap for Life tillsammans med en större grupp svenska hälsoaktörer arbetat fram en ansökan för att bli Europeisk digital innovationshubb (EDIH), därigenom växte samarbetet Health Data Sweden fram som inkluderar totalt 18 samarbetspartners. Beslutet fattades i förra veckan när EU-kommissionen utsåg totalt 141 digitala innovationshubbar runt om i Europa. Leap for Life, vid Högskolan i Halmstad och Health Data Centre ingår tillsammans med totalt 18 samarbetsparter i den nationella satsningen Health Data Sweden som är den enda i Sverige med en renodlad inriktning mot hälsa.

Health Data Sweden är en nationell sammanslutning som utgörs av både universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Den digitala innovationshubbens styrka ligger i spetsforskning om hälsodata kombinerat med ett ekosystem som via parternas nätverk, kompetens och tjänsteutbud kan föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och medborgare.

Vad är en EDIH? 

En EDIH skulle kunna förklaras som EU:s förlängda arm för att driva fram digitalisering lokalt och regionalt i respektive land. Syftet är att öka tempot inom digitaliseringen i både näringsliv och offentlig sektor i Europa. En EDIH kan förklaras som att fungera som en ”one stop shop” för små- och medelstora företag. Det gör man genom projekt som leder till nytta i form av tjänster, produkter och metoder med en närhet till marknaden som är behovsorienterad. Att ha positionen som EDIH ger också en framkant till ett stort utbud av finansiering och deltagande i andra specifika europeiska projekt.

KTH är projektägare för hela EDIH-projektet Health Data Sweden och i Halland ansvarar Högskolan i Halmstad där Leap for Life projektleder och samverkar nära med Health Data Centre (HDC), båda placerade vid Akademin för informationsteknologi (ITE). Övriga samarbeten vid campus (även kallade för ”Associated partners”) i projektet är High Five och Region Halland.

Öka användningen av hälsodata

Ett av syftena med Health Data Sweden är att öka användningen av hälsodata för att bidra till mer effektiv hälso- och sjukvård. En viktig uppgift blir därför att tillgodose det stora behov av tjänster som bidrar till att små och medelstora företag i samverkan med offentlig sektor kan utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen, kan dessa tjänster också bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

Redan i dag levererar Health Data Swedens parter tjänster som årligen når fler än 800 företag. Ambitionen som digital innovationshubb är att nästan fördubbla denna kapacitet.

– Health Data Sweden har samlat en Sverigebred konstellation av kompetens. Att kunna sprida kunskap och erfarenheter från de bästa initiativen är en grundförutsättning för att vi ska lyckas att skapa värden från hälsodata, inte bara för forskningen utan framför allt för medborgarna, säger Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik på KTH, som är koordinerande part för Health Data Sweden i den nya hubben.

Sverige ligger långt fram inom både hälsoinnovation och användning av hälsodata, men innovationsprocessen försvåras av ett fragmenterat ägande av data. Det tydliggör behovet av ett ekosystem som omfattar alla större intressenter, där spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor och små och medelstora företag i Sverige och EU.

– Att Sverige på detta sätt kan ta ledning i det gemensamma europeiska arbetet med bättre nyttiggörande av hälsodata är mycket glädjande. Innovationshubben Health Data Sweden kommer att bli viktig för ekosystemet inom life science och för policyutveckling såväl i Sverige som internationellt, säger Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare vid Regeringskansliet.

Modell för hälsodata

Modell för hälsodata

Vårt uppdrag

Leap for Life är Hallands innovationscenter för Connected Health. Leap utvecklar samarbeten, leder processer och projekt samt stöttar företag att driva innovation för förändring inom Connected Health (informationsdriven vård, datadriven innovation, människocentrerad AI and IoT-tech mm) mot vård och omsorg – regionalt, nationellt och internationellt. Aktörerna bakom Leap for Life är Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hallands kommuner. Genom dessa organisationer kan Leap for Life integrera forskningskompetens kring AI och hälsodata, upprätta testmiljöer samt sätta samman kompetenspaneler i det innovationsstöd som erbjuds.

Genom att tillhandahålla expertis, arbetspaket och testmiljöer till små- och medelstora företag (SMEs) blir Leap for Life’s uppdrag som EDIH vid Högskolan i Halmstad en viktig motor för att stimulera innovation och i nära samarbete med Health Data Centre (HDC) tillgängliggöra hälsodata som i sin tur kan leda till nya produkter och tjänster.

Leap for Life har ett väl utvecklat innovationsstöd och lång erfarenhet att arbeta i nära samverkan med offentlig sektor, akademi och näringslivet. I över tio år har Leap stöttat över 400 företag i en rad olika processer och projekt som lett till framgångsrika samarbeten och innovationer inom vård- och omsorg.

Unika förutsättningar i Halland

Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet framåt inom hälsodata och Connected Health. Det har genom Leap for Life vid Högskolan i Halmstad länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv i regionen. En sådan välfungerande samverkan, i kombination med den forskning kring artificiell intelligens (AI), maskininlärning och hälsodata som finns vid Högskolan, ger goda förutsättningar för en framgångsrik innovationshubb. Högskolan i Halmstads del i innovationshubben kommer att projektledas av Leap for Life, i nära samarbete med Högskolans forskningscentrum för hälsodata och AI, Health Data Centre.

Ann-Marie Bartholdsson

– Region Halland är väldigt glada och imponerade av det arbetet som Leap for Life har gjort och det är ett väldigt intressant konsortie som bidragit till att ansökan har gått igenom. Detta projektet kommer bidra väldigt starkt till det smarta specialiceringsområdet "framtidens vård och hälsa" som vi arbetet väldigt länge med i Halland. och som vi ser stor potential inom. Det är ett område som gynnar både näringslivet och Hallands invånare genom att skapa en innovativ vård, säger Anne-Mari Bartholdsson, verksamhetschef, regional utveckling, Region Halland.

Anne-Christine Hertz

– Halland spelar en viktig roll i vårt nationella samarbete och vi har gjort många storsatsningar de senaste åren inom hälsodata, som vi nu kommer kunna använda oss av. Att sprida erfarenheter, skapa värde och ny kunskap, stötta små och medelstora bolag och offentlig sektor både nationellt och internationellt i omställningen till en modern vård- och omsorg känns oerhört spännande och roligt. I Hallands arbete ingår Leap for Life, Högskolan i Halmstad, HighFive, Health Data Centre och Region Halland både inom vård och näringslivsutveckling, säger Anne-Christine Hertz, fd Verksamhetsansvarig Leap for Life.

Health Data Swedens 18 samarbetsparter:

Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Future Position X, Leap for Life/Högskolan i Halmstad, Karolinska Institutet, KTH (koordinator), Linnéuniversitetet, Livsmedicin, Region Stockholm, RISE, Stockholm Science City, Stockholms universitet, STUNS Life Science, Uppsala universitet (UU).

European Digital Innovation Hubs (EDIH)

Satsningen på digitala innovationshubbar del av EU-programmet ”Digital”. Programmets mål är att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik. De satsningar som prioriteras ska anknyta till fyra nyckelområden: högpresterande datorer (HPC), Artificiell Intelligens, Cybersäkerhet och Avancerade digitala färdigheter. Genom att tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer hjälper EDIH företag och offentlig sektor att förbättra produktionsprocesser, produkter och service med hjälp av digitala teknologier.

Uppdaterat den

Anna Maria Mårtensson Tf verksamhetsansvarig Högskolan i Halmstad 072-977 37 21