Startsidan
Startsidan

Högskolan i Halmstad stärker spetskompetensen inom informationsdriven vård

Sju forskare rekryteras för att ytterligare stärka lärosätets forskning och utbildning inom informationsdriven vård och hälsoinnovation.

 

– Högskolan i Halmstad siktar på att, tillsammans med Region Halland, utveckla en ledande europeisk kompetensnod för informationsdriven vård. Våra nya medarbetare, deras kunskap och erfarenheter är viktiga steg mot detta mål, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, tillträdande vicerektor för forskning vid Högskolan i Halmstad.

Följande personer rekryteras för att under perioden 2021–2023 på olika sätt och i varierande omfattning arbeta med utbildning, forskning och utveckling av informationsdriven vård baserad på AI-verktyg och metoder och processer för implementering inom hälso- och sjukvården:

  • Markus Lingman, adjungerad professor i medicin, Region Halland
  • Carl Macrae, gästprofessor i digital säkerhet, Nottingham University Business School, Storbritannien
  • Margit Neher, postdoktor i implementeringsvetenskap, Hälsohögskolan, Jönköping University
  • Per Nilsen, gästprofessor i hälso- och sjukvårdsorganisation och ledning/hälsoekonomi, Linköpings universitet (Högskolan i Halmstads Bennetprofessor från maj 2021)
  • Julie Reed, gästprofessor i implementeringsvetenskap, NIHR CLAHRC North West London, Storbritannien (Högskolan i Halmstads Bennetprofessor från maj 2022)
  • Carl Savage, gästforskare i hälso- och sjukvårdsorganisation och ledning, Karolinska Institutet
  • Torkel Strömsten, gästprofessor i industriell ledning med inriktning på förvaltningsredovisning och ekonomistyrning, Handelshögskolan i Stockholm

Om informationsdriven vård

Informationsdriven vård innebär att AI används för att analysera och dra slutsatser om insamlade hälsodata för att uppnå en faktabaserad och individanpassad precisionsvård. Genom att dra nytta och lära sig av de data som genereras, dels varje gång en individ är i kontakt med sjukvården, dels från till exempel sensorer i intelligenta miljöer, kan vårdpersonal och sjukhusledning fatta mer välgrundade beslut som gör vården säkrare och mer effektiv.

Om implementeringsforskning

Implementeringsforskningen fokuserar på att förstå vilka faktorer som påverkar införandet av nya innovationer, både ur individens och verksamhetens perspektiv samt i olika kontexter. Inom informationsdriven vård ligger fokus på att skapa kunskap, metoder och processer för att implementera innovationer. Det skapar värde genom ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet inom hälso- och sjukvården, och bidrar till kunskap som baseras på avancerad analys av hälso- och sjukvårdsdata. Implementeringsforskningen tillför kunskap som kan användas för att forma det förändringsarbete som behövs för att överföra forskning och utveckling till praktik.

Bennetprofessuren

Sedan 2014 bidrar Carl Bennet AB med medel för att finansiera en professur vid Högskolan i Halmstad, kallad Bennetprofessuren. Bennetprofessuren syftar till att stimulera uppbyggnaden av nya forskningsinriktningar eller att vidareutveckla befintliga inriktningar till internationell spets. Innehavare av Bennetprofessuren kan antingen vara en internationell gästprofessor som är verksam en tid vid Högskolan i Halmstad, eller en professor som tillsvidareanställs och som under en period på tre år innehar professuren. En Bennetprofessor ska ha excellenta internationella forskningsmeriter, goda forskningsnätverk och stort intresse for att samverka med externa parter.

Publicerat den